WErkgroepen

Binnen de huisartsenkring zijn verschillende werkgroepen actief die instaan voor de opvolging van de werking.

Werkgroep Navorming

Coördinatie : Dr. B. Donders en Dr. T. Dusauchoit

Leden : Dr. L. Broekaert, Dr. C.Struyve, Dr. S. Van Eeckhoudt, Dr. L. Vande Putte

 

De vereniging organiseert, met uitzondering van de vakantiemaanden in de zomer, maandelijkse geaccrediteerde nascholingsavonden voor haar leden.

Maandelijks worden de aangesloten leden schriftelijk of per e-mail verwittigd over de navormingsavond van onze vereniging. Deze specifieke huisartsennascholing gaat door elke derde donderdag van de maand.


Voor de leden zijn de navormingen gratis

Voor alle navormingen wordt accreditering aangevraagd..


Intervisiegroep middelengebruik

Coördinatie : Dr. Peter Van Breusegem

 

De intervisiegroep middelengebruik werd door de Provinciaal Geneeskundige Commissie erkend als Netwerk.

Vier keer per jaar worden er navormingen/intervisievergaderingen georganiseerd.

Per avond wordt een onderwerp toegelicht, is er een discussiemoment en een casusbespreking.

 

 

 

Werkgroep Preventie

 

De werkgroep preventie werkt samen met :

 • het LOGO (Brussels Gezondheidsoverleg)
  * Borstkankerscreening (Brumammo)
  * Rookstop
  * Vaccinatie
  * Valpreventie

 • het Observatorium voor Gezondheid
  * Gezondheid en huisvesting

 • het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling preventie en sociale gezondheidsdienst
  * Verspreiden van informatie, bv. H1N1, SARS, Vogelpest …

 

 

 

Werkgroep Personeel

 

De werkgroep personeel adviseert de bestuursraad inzake aanwerving en ontslag van personeel en houdt zich daarnaast vooral bezig met de coaching en opleiding van de personeelsleden. Zij organiseert hiertoe geregeld personeelsvergaderingen onder leiding van de personeelsdirecteur of het diensthoofd.

 

Werkgroep Huishoudelijk Reglement

 

Deze werkgroep heeft een Huishoudelijk Reglement voor de kring uitgewerkt, dat werd goedgekeurd door de Orde van Geneesheren.

In dit Huishoudelijk Reglement vindt U alle interne afspraken betreffende de werking van de kring en meer bepaald betreffende de organisatie van de wachtdienst.

 

De werkgroep komt alleen samen wanneer het Huishoudelijk Reglement dient te worden aangepast in gevolge beslissingen genomen door de Algemene Vergadering en Bestuursraad.

 

Nieuwe werkgroepen kunnen ad hoc worden opgericht.

 

Nieuwe werkkrachten zijn zeer welkom binnen de werkgroepen !