Visie & missie

Visie van de BHAK

De BHAK is de kring van de Nederlandstalige huisartsen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In de context van een multiculturele grootstad wenst de BHAK de zorg voor de Brusselse  patiënt, in het bijzonder de Nederlandstalige patiënt, vorm te geven.

Ze werkt mee aan het uitbouwen van een performante en patiëntvriendelijke eerstelijnszorg. Daarom ondersteunt zij de huisartsgeneeskunde in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het bijzonder de Nederlandskundige huisartsen.

De BHAK ondersteunt de zorgverleners in het aanbieden van wetenschappelijk gefundeerde zorg.

Daarom is de vereniging  proactief en toekomstgericht en zoekt samenwerking met alle actoren die deze visie kunnen delen.

Missie van de BHAK

 1. De BHAK is ervan overtuigd dat eerstelijnszorg een hoeksteen is van performante zorg en weet dat dit model slechts werkt wanneer de zorg toegankelijk, kwaliteitsvol en betaalbaar is en alle bevolkingsgroepen kan aanspreken.
  Een bijzonder aandachtspunt voor de BHAK is de zorgverlening in het Nederlands: zij zal op alle niveaus de belangen van de Nederlandstalige patiënten verdedigen.

 2. De BHAK draagt bij aan een aangepaste en optimale organisatie van de zorgcontinuïteit op de eerste lijn en streeft daarbij naar samenwerking en complementariteit met andere zorgverstrekkers en organisaties voor wie zij een goede en betrouwbare gesprekspartner is.

 3. De werking van de BHAK respecteert de medische ethiek en stimuleert het werken  volgens medisch-wetenschappelijke standaarden.

 4. De BHAK zal haar leden waar mogelijk vertegenwoordigen. Zij zal deelnemen aan de uitbouw van een kwaliteitsvolle gezondheidszorg te Brussel.

 5. De BHAK streeft ernaar haar eigen middelen en de middelen die haar toevertrouwd worden op een coherente en efficiënte wijze aan te wenden bij het verwezenlijken van haar doelstellingen. Zij stelt prioriteiten in het opnemen van haar opdrachten en waakt erover de draagkracht van de kring niet te overschrijden.

 6. De BHAK biedt haar leden zinvolle diensten aan en schept randvoorwaarden die de professionele ontplooiing van haar leden mogelijk maakt.
  Zij zal aandacht hebben voor de belangen van haar leden, in het bijzonder voor de balans werk-privéleven.
  De kring zal de sociale contacten onder haar leden bevorderen.
  Zij trekt nieuwkomers aan en verwelkomt hen.

 7. De BHAK is een Brusselse vereniging die  bij de uitvoering van haar werkzaamheden blijvend aandacht heeft voor de vaak erg verschillende en specifieke situaties van de diverse stadsgedeeltes. Zij zal een bijzondere aandacht vragen voor de specifieke problematieken van de grootstad.

 8. De BHAK is transparant en communicatief naar haar leden en naar de Brusselse samenleving.

Waarden van de BHAK

 • De BHAK werkt op basis van democratische besluitvorming.
 • De BHAK werkt op basis van openheid : een glazen huis, openheid en luisterbereidheid
 • Onze vertegenwoordigers en onze werknemers krijgen ons vertrouwen.
  De BHAK streeft ernaar een goede werkgever te zijn, die haar werknemers valoriseert.
 • De kring steunt al haar leden, ongeacht het huisartsgeneeskundig model waarin zij werken.
 • De kring doet appèl op de solidariteit onder haar leden.